Jak uniknąć zwrotu bonifikaty przy przeniesieniu własności lokalu?

Możliwość zbycia lokalu wykupionego od gminy na zasadach preferencji, bez ryzyka zwrotu bonifikaty jest ograniczona. Ograniczenia wynikają z treści art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami i trwają przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży z gminą.

Inne ograniczenia dotyczą pierwotnych nabywców, a inne osób bliskich, na rzecz których  zbyły lokal.

Pierwotny nabywca – zasady

Pierwotny nabywca może zbyć lokal bez konieczności zwrotu bonifikaty jeśli dokonuje:

  1.  zamiany na inny lokal mieszkalny (nabycie własnościowego prawa spółdzielczego lub własności) bądź na nieruchomość przeznaczoną na cele mieszkaniowe (np. własność lub spółdzielcze własnościowe prawo do niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego),
  2. zbycia lokalu na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem że kwota uzyskana ze sprzedaży zostanie w ciągu 12 miesięcy od zakupu przeznaczona na własne cele mieszkaniowe czyli na zakup mieszkania lub nieruchomości wymienionych w pkt 1.
  3. zbycie (sprzedaż lub darowizna) lokalu osobie bliskiej (zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiająca przysposobiona oraz osoba, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu). Nie dotyczy to nabycia w drodze spadkobrania.

W takich przypadkach pozostaje kwestia rozliczenia bonifikaty, jeśli jej wartość przewyższa cenę zakupionego lub objętego w ramach zamiany mieszkania (nieruchomości).

Osoba bliska pierwotnego nabywcy – zasady

Inaczej niż pierwotny nabywca osoby bliskie, które otrzymały lub kupiły lokal od pierwotnego nabywcy nie mają możliwości zwolnienia się od obowiązku zwrotu bonifikaty. Jest tak nawet w przypadku sprzedaży takiego lokalu osobie bliskiej, i to za cenę rynkową. Taki nabywca nie będzie mógł zbyć lokalu przez okres 5 lat od daty pierwotnego nabycia lokalu, nie tracąc jednocześnie bonifikaty. Taką wykładnię zastosował m.in. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 7 lutego 2019 r. I ACa 383/18:  Przepis art. 68 ust. 2a u.g.n. zwalniający od obowiązku zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie nie ma zastosowania, co stanowiło już przedmiot wykładni Sądu Najwyższego (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2014 r. IV CSK 274/13 LEX nr 1436177) i to z uwzględnieniem wzorca konstytucyjnego, stąd wniosek o skierowanie pytań prawnych nie mógł zostać uwzględniony. Link do orzeczenia: http://orzeczenia.krakow.sa.gov.pl/content/$N/152000000000503_I_ACa_000383_2018_Uz_2019-02-07_001

Sprzedaż lokalu osobie obcej nie spowoduje przejścia ograniczeń, co do dalszego zbycia. Osoba obca będzie więc mogła zbyć lokal w każdym czasie, bez zagrożenia roszczeniami gminy.

W orzecznictwie zdarzają się odstępstwa, od obowiązku zwrotu bonifikaty w razie zbycia lokalu przez osoby bliskie; dotyczą one jednak sytuacji wyjątkowych. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2019 r.V ACa 2/19 żądanie gminy zostało uznane za sprzeczne z zasadą sprawiedliwości i solidarności społecznej. Stan faktyczny dotyczył lokalu mieszkalnego nabytego na własność z zastosowaniem bonifikaty. Nabywcami pierwotnymi byli małżonkowie, którzy następnie darowali lokal synowi. Po śmierci jednego z małżonków, doszło do powtórnego przeniesienia własności w drodze darowizny zrobionej przez syna na rzecz matki – pierwotnej współwłaścicielki lokalu. W tym stanie faktycznym gmina wezwała darczyńcę do zwrotu bonifikaty. Sąd uznał, iż żądanie zwrotu stanowi w tej sytuacji nadużycie prawa podmiotowego. Sąd wskazał również na niezgodność żądania zwrotu bonifikaty z celem ustawy którym jest ułatwieniem nabycia lokali mieszkalnych przez byłych najemców, gdyż własność została w tym przypadku zwrotnie przeniesiona właśnie na pierwotną nabywczynię. Link do orzeczenia: http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000002503_V_ACa_000002_2019_Uz_2019-11-07_002