Podział majątku, rozliczenia majątkowe

PODZIAŁ MAJĄTKU, ROZLICZENIA MAJĄTKOWE

Sprawy działowe mogą być związane z podziałem majątku małżeńskiego i spadkowego. Podział majątku może zostać również dokonany notarialnie, o ile strony są zgodne co do sposobu podziału.

Podział majątku małżeńskiego może zostać dokonany np. w postępowaniu rozwodowym, najczęściej jednak będzie następował w odrębnym postępowaniu działowym. Z podziałem majątku może wiązać się ustalenie wielkości udziału w majątku wspólnym innego niż 1/2, przy czym takie ustalenie będzie wyjątkiem i musi zostać dokonane w oparciu o przesłanki ustawowe.

Podział majątku spadkowego będzie polegał na przydzielenie spadkobiercom poszczególnych składników majątku spadkowego, stosownie do posiadanych udziałów.

W obydwu przypadkach możliwe jest wyrównanie udziałów przy pomocy spłat.