Obszary działalności

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ

Jako radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie – KR-3042, oferuję wsparcie prawne dla klientów indywidualnych w sprawach cywilnych w tym spadkowych, sprawach rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych. Kancelaria nie udziela pomocy prawnej w zakresie obrony w postępowaniach karnych lub karno – skarbowych.

Porady prawne prawo cywilne: porady dotyczą sfery m.in. praw majątkowych, zawierania umów, egzekwowania należności czy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, obejmują również prawo spadkowe. Porady prawne prawo rodzinne: dotyczą m.in. kwestii małżeńskich, stosunków między rodzicami i dziećmi, alimentacji, ubezwłasnowolnienia, opieki.  Porady prawne sprawy administracyjne: obejmują sferę kontaktów jednostki z organami państwowymi, samorządowymi bądź innymi podmiotami upoważnionymi. Dotyczy to postępowań wszczynanych  z urzędu jak i sytuacji w których istnieje potrzeba zainicjowania postępowania administracyjnego przez samego zainteresowanego. Porady prawne sprawy spadkowe:  porady w tym zakresie dotyczą wszystkich kwestii związanych z dziedziczeniem a więc m.in. formalności związanych z nabyciem spadku, działem spadku, prawem do zachowku.

Zasady udzielania pomocy prawnej przez radcę prawnego określone zostały w ustawie z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych. Na podstawie art. 4 ww. ustawy wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, która zgodnie z art. 6 tejże ustawy polega w szczególności na: udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Z zakresu udzielanej pomocy prawnej zniknęło ograniczenie polegające na wyłączeniu możliwości prowadzenia przez radców prawnych obrony w sprawach karych oraz karno – skarbowych. W obecnym stanie prawnym jest więc możliwy udział radcy prawnego w postępowaniu karnym w roli obrońcy, o ile radca prawny nie pozostaje w stosunku pracy. W konsekwencji zrównaniu uległ zakres pomocy prawnej której udziela radca prawny i adwokat. W odróżnieniu od jednak od adwokatów radcowie prawni mogą podejmować się obrony w sprawach karnych po zgłoszeniu gotowości do ich prowadzenia.

Radca prawny, podobnie jak adwokat, jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji przekazywanych mu przez klienta. Na podstawie art. 3 ust. 4 i 5 ww. ustawy obowiązek zachowania tajemnicy nie może być ograniczony w czasie a radca nie może być z niego zwolniony nawet w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.

 

 

 

 

 

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Oferta obejmuje wsparcie prawne w różnych aspektach i na różnych etapach prowadzenia działalności gospodarczej.

Obsługa prawna firmy może więc dotyczyć doboru formy prawnej prowadzenia działalności, najbardziej optymalnej przy uwzględnieniu jej profilu, rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź innej ewidencji, przygotowanie i analizę umów z kontrahentami, opracowanie wzorców umownych i regulaminów, dochodzenie należności w tym także w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym i wreszcie likwidację działalności gospodarczej. Trudno wyczerpująco wskazać wszystkie sfery regulacji, które mogą być istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Zróżnicowanie tematyczne regulacji jest ogromne w zależności od branży, rozmiaru, celów firmy. Oprócz regulacji tzw. prawa gospodarczego zastosowanie znajdują ogólne regulacje np. prawa cywilnego, pracy, podatkowego.

Prowadząc działalność należy pamiętać, iż wymagania stawiane przedsiębiorcom przez prawo są podwyższone w porównaniu do osób nieprowadzących działalności.