Rozwody

rozstaje dróg, oznaczone znakiem drogowym

SPRAWY ROZWODOWE

W trakcie procesu rozwodowego regulacji na przyszłość podlegają bądź mogą podlegać (na wniosek) kwestie związane z:

  • wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
  • wykonywaniem kontaktów  z dzieckiem,
  • ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka,
  • obowiązkiem alimentacyjnym wobec dzieci i małżonka,
  • korzystaniem ze wspólnego mieszkania na czas wspólnego zamieszkiwania,
  • podziałem majątku wspólnego.

W toku sprawy sąd bada, która ze stron ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Na zgodny wniosek stron sąd nie będzie orzekał o winie w rozwodzie – w konsekwencji oboje małżonkowie traktowani są jako nieponoszący winy. Kwestia winy jest istotna z punktu widzenia możliwości wydania orzeczenia rozwodowego w ogóle, orzeczenia o kosztach procesu oraz potencjalnego orzeczenia o obowiązku alimentacji na rzecz byłego małżonka.

Podział majątku wspólnego jest dokonywany w sprawie rozwodowej o ile sąd uzna, iż jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu – co dotyczyć będzie głównie zgodnego podziału.

W przypadku regulacji kontaktów z dzieckiem/wykonywania władzy rodzicielskiej sąd w pierwszej kolejności uwzględni pisemne porozumienie rodziców. Na zgodny wniosek stron sąd nie będzie orzekał o zasadach wykonywania kontaktu z dzieckiem/dziećmi, pozostawiając tę kwestię do ustalenia rodzicom.

Sprawy rozwodowe nadają się do mediacji zarówno dotyczącej pojednania, jak i zgodnego uregulowania poszczególnych zagadnień. Wskazane jest w takich sytuacjach skorzystanie z usług mediatora specjalizującego się w sprawach rodzinnych. W trakcie procesu strony mogą być reprezentowane przez zawodowego pełnomocnika, którym może być zarówno radca prawny jak i adwokat. Osobista obecność strony będzie konieczna na co najmniej jednej rozprawie – dowód z przesłuchania stron jest w sprawach rozwodowych obligatoryjny.

Kwestie uregulowane w orzeczeniu rozwodowym w większości mogą ulegać zmianom na skutek późniejszych orzeczeń sądowych – dotyczy to m.in. zasad wykonywania władzy rodzicielskiej/kontaktów, obowiązku alimentacyjnego, wysokości alimentów.

Sprawy rozwodowe rozpatrywane są przez wyspecjalizowane wydziały sądów okręgowych. Opłata sądowa od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł.