Prawo rodzinne, spadkowe, pracy

PRAWO RODZINNE

Pomoc prawna w tym zakresie dotyczy uprawnień i obowiązków mających źródło w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym: – sprawy dotyczące regulacji kontaktów z dzieckiem, dochodzenie uprawnień alimentacyjnych, sądowego zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, sprawy o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka; – sprawy małżeńskie m.in. zezwolenie na zawarcie małżeństwa, sądowe rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny, sądowe zezwolenia na dokonanie czynności w razie braku zgody współmałżonka, nakaz wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innych należności w całości lub w części do rąk współmałżonka, sprawy o wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z współmałżonków wynikające z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny; – podział majątku wspólnego w razie ustania wspólności majątkowej, ustalenie udziałów majątkowych małżonków, zwrot wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego; – postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

PRAWO SPADKOWE
Postępowania o stwierdzenie praw do spadku, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku. Dochodzenie zachowku, dział spadku, sprawy o wydanie przedmiotu zapisu, stwierdzenie niegodności dziedziczenia.
PRAWO PRACY