Prawo cywilne

PRAWO UMÓW

 

projekty umów w tym sprzedaży, najmu, zlecenia, umów o świadczenie usług, o współpracę, o dzieło, o roboty remontowo – budowlane, pożyczki oraz umów służących zabezpieczeniu wykonania zobowiązań np. umów poręczenia i przewłaszczenia na zabezpieczenie;

sprawdzanie umów, w tym umów deweloperskich, zarówno pod kątem zawarcia w nich postanowień decydujących o ważności i skuteczności zawartej umowy oraz dochowania wymogu formy oraz analiza skuteczności poszczególnych postanowień umowy dotyczących np. zadatku, zaliczki, prawa odstąpienia czy kar umownych;

ocena potencjalnych zagrożeń wynikających z zawarcia umowy o określonej treści bądź identyfikacja możliwych do dochodzenia uprawnień w przypadku, gdy trudności już zaistniały;

odszkodowania z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań, zwłoki lub opóźnienia w zapłacie, obsługa roszczeń reklamacyjnych i konsumenckich;

Roszczenia w tych wypadkach, o ile pozwala na to wystarczająca ilość dowodów, dochodzone są w postępowaniach: nakazowym i upominawczym. Jeśli kwota roszczenia umownego nie przekracza 20 tyś. zł sprawę należy skierować do postępowania uproszczonego. Sprawy o zapłatę czynszu najmu lokali i opłat obciążających najemcę zawsze rozpoznawane są w postępowaniu uproszczonym. Koszty sądowe w takim postępowaniu ujęte są w formę “widełkową”, zależnie od wartości przedmiotu sporu:

  1. do 2000 zł – 30 zł;
  2. ponad 2000 zł do 5000 zł – 100 zł;
  3. ponad 5000 zł do 7500 zł – 250 zł;
  4. ponad 7500 zł – 300 zł.
Źródło: ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051671398

 

 

 

ODSZKODOWANIA

 

Odszkodowania w razie zaistnienia szkód materialnych i niematerialnych (krzywda) od podmiotów które są odpowiedzialne za szkodę oraz zakładów ubezpieczeń. Rodzaje zdarzeń które powodują powstanie obowiązku odszkodowawczego są bardzo różnorodne. Przy czym często samo pojęcie szkody nie jest zawężone do uszczerbku w majątku (stracie) ale też na utracie korzyści, które mogłyby zostać osiągnięte, gdyby nie zdarzenie powodujące szkodę. Dotyczy to wypadków komunikacyjnych, ale też np. niewykonania bądź opóźnienia w wykonaniu zobowiązań np. nie wykonanego na czas remontu lokalu;

Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Wg. kodeksu cywilnego są to przykładowo: zdrowie, wolność cześć, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, wizerunek. Katalog dóbr osobistych nie jest zamknięty. Środki ochronne mają w tych sytuacjach przede wszystkim spowodować ustanie naruszeń i usunięcie ich skutków oraz zadośćuczynić osobie, której dobra zostały naruszone (zadośćuczynienie lub zapłata kwoty na cel społeczny). W razie powstania szkody majątkowej np. w razie utraty zleceń można dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Uprawnienia związane z likwidacją szkód, odwołania od decyzji ubezpieczycieli dot. wysokości przyznanego odszkodowania.

 

 

UPRAWNIENIA Z INNYCH TYTUŁÓW

rozliczenia nakładów poniesionych np. na poczet wspólnego przedsięwzięcia bądź związanych z współwłasnością rzeczy;

odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy;

dochodzenie wydania rzeczy w związku z zakończeniem stosunku umownego, w szczególności kancelaria prowadzi sprawy związane z wygaśnięciem umów polisolokat (ubezpieczeń inwestycyjnych) dotyczące zwrotu wpłaconych środków w razie zastosowania przez firmę ubezpieczeniową tzw. opłat likwidacyjnych: http://www.kancelaria-sowa.pl/dochodzenie-roszczen-umow-ubezpieczenia-inwestycyjnego-ufk/;

dochodzenie zwrotu świadczeń nienależnych bądź zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia;

dochodzenie praw majątkowych na nieruchomościach, m.in. w drodze stwierdzenie zasiedzenia czy ustanowienia służebności wraz z przeprowadzeniem odpowiednich zmian w postępowaniu wieczystoksięgowym, dochodzenie uprawnień wynikających z prawa sąsiedzkiego (immisje) oraz naruszenia własności lub posiadania (powództwa windykacyjne i  posesoryjne) a także uprawnień wynikających z prawa spółdzielczego;

dochodzenie praw majątkowych na rzeczach ruchomych, m.in. regulacja stanu prawnego w przypadku nabycia rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej, dochodzenie zasiedzenia ruchomości.