Prawo cywilne

PRAWO UMÓW
Opracowanie projektów umów w tym sprzedaży, najmu, zlecenia, umów o świadczenie usług, o współpracę, o dzieło, o roboty remontowo – budowlane, pożyczki oraz umów służących zabezpieczeniu wykonania zobowiązań np. umów poręczenia i przewłaszczenia na zabezpieczenie; Analiza umów zarówno pod kątem zawarcia w nich postanowień decydujących o ważności i skuteczności zawartej umowy oraz dochowania wymogu formy i  prawidłowej reprezentacji podmiotów jak i analiza skuteczności poszczególnych postanowień umowy dotyczących np. zadatku, zaliczki, prawa odstąpienia czy kar umownych; Ocena potencjalnych zagrożeń wynikających z zawarcia umowy o określonej treści bądź identyfikacja możliwych do dochodzenia uprawnień w przypadku, gdy trudności już zaistniały; Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań, zwłoki lub opóźnienia w zapłacie, obsługa roszczeń reklamacyjnych i konsumenckich; Zmiana umów, zakończenie stosunku zobowiązaniowego poprzez odstąpienie lub rozwiązanie umowy.
ODSZKODOWANIA
Dochodzenie roszczeń o przywrócenie stanu poprzedniego oraz roszczeń o zapłatę tytułem odszkodowania w razie zaistnienia szkód materialnych i niematerialnych (krzywda) od podmiotów odpowiedzialnych za szkodę oraz zakładów ubezpieczeń; Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych; Dochodzenie uprawnień związanych z likwidacją szkód a także uprawnień z umów ubezpieczenia inwestycyjnego („polisolokat”), w postaci m.in. dochodzenia zwrotu pobranych przez ubezpieczyciela opłat likwidacyjnych – http://www.kancelaria-sowa.pl/artykuly/.
UPRAWNIENIA Z INNYCH TYTUŁÓW
rozliczenia nakładów poniesionych na rzecz bądź poczynionych na poczet wspólnego przedsięwzięcia, dochodzenie odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy, dochodzenie wydania rzeczy w związku z zakończeniem stosunku umownego; Dochodzenie zwrotu świadczeń nienależnych bądź zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia; Dochodzenie praw majątkowych na nieruchomościach, m.in. w drodze stwierdzenie zasiedzenia czy ustanowienia służebności wraz z przeprowadzeniem odpowiednich zmian w postępowaniu wieczystoksięgowym, dochodzenie uprawnień wynikających z prawa sąsiedzkiego (immisje) oraz naruszenia własności lub posiadania (powództwa windykacyjne i  posesoryjne) a także uprawnień wynikających z prawa spółdzielczego; Dochodzenie praw majątkowych na rzeczach ruchomych, m.in. regulacja stanu prawnego w przypadku nabycia rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej, dochodzenie zasiedzenia ruchomości.