Wsparcie dla przedsiębiorców - ochrona miejsc pracy w związku z epidemią koronawirusa - na podstawie rządowego projektu ustawy - druk sejmowy 299

Dofinansowanie wg. rządowego projektu ustawy, złożonego w dniu 26.03.2020 r. przysługiwać będzie przez maksymalnie 3 miesiące od daty złożenia wniosku. Możliwość nie dotyczy przedsiębiorców, którzy już otrzymali pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy.

Wnioski rozpatrywane będą przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w kolejności wpływu, do wyczerpania środków.

ADRESACI POMOCY – Przedsiębiorcy  (osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznanie zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą (Pr.Przedsiębiorców art. 3 ust. 1), wspólnicy spółki cywilnej, prowadzącej działalność gospodarczą (art. 3 ust. 2 prawo przedsiębiorców), u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w związku z COVID mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy oraz wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych.

STATUS PRACOWNIKA NA POTRZEBY POMOCY – za pracownika uważa się osobę, którą łączy z przedsiębiorcą stosunek pracy, ale również odpowiednio: umowa zlecenia albo inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

WARUNKI UDZIELENIA POMOCY:

1) SPADEK OBROTÓW GOSPODARCZYCH:

nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku pomocowego,  w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,

– nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;

za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

2) BRAK ZALEGŁOŚCI W NALEŻNOŚCIACH PODATKOWYCH I ZUS, POZA ZALEGŁOŚCIAMI OBJĘTYMI UMOWAMI O SPŁACIE I SPŁACANYMI LUB ZALEGŁOŚCIAMI POWSTAŁYMI W OKRESIE PRZESTOJU W ZW. Z COVID

Przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem, gdy zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo b) zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie przestoju ekonomicznego a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek;

3) NIE ZACHODZĄ PRZESŁANKI DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.).

 

ŚRODKI, KTÓRE MOŻE  WDROŻYĆ SAM PRZEDSIĘBIORCA ORAZ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

1)            OBNIŻENIE WYNAGRODZENIA W RAZIE PRZESTOJU: Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

DOFINANSOWANIE wynagrodzenia przestojowego – ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Nie dotyczy: pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

  • OBNIŻENIE ETATU o maksymalnie 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Dofinansowania nie przysługują pracownikom, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.11.

 

ŚRODKI NA OPŁACENIE SKŁADEK ZUS OD DOFINANSOWANYCH WYNAGRODZEŃ

W razie przyznania świadczeń, przedsiębiorcy przysługują środki z FGŚP na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy (na podstawie ust. o systemie ubezpieczeń społecznych) od przyznanych świadczeń pomocowych.