Obszary działalności

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Oferuję wsparcie prawne różnych sytuacjach, w których istnieje potrzeba ochrony praw majątkowych i niemajątkowych osób fizycznych. Dotyczy to m.in. sfery zawierania umów, egzekwowania należności, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych czy postępowania egzekucyjnego. Wspieram również proces dochodzenia praw majątkowych na nieruchomościach, m.in. w drodze stwierdzenie zasiedzenia czy ustanowienia służebności wraz z przeprowadzeniem odpowiednich zmian w postępowaniu wieczystoksięgowym.

W zakresie prawa pracy oferuję pomoc w dochodzeniu roszczeń ze stosunku pracy, ustalaniu istnienia stosunku pracy, roszczeń z zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zakazu konkurencji oraz innych roszczeń powstających w relacji pracodawca – pracownik. Pomagam w dochodzeniu uprawnień od ZUS.

W sferze stosunków rodzinnych oferuję pomoc w sprawach m.in. regulacji stosunków majątkowych małżeńskich, władzy rodzicielskiej, alimentów, ubezwłasnowolnienia a także w procesie dochodzenia praw spadkowych, zachowku, stwierdzenia nabycia spadku czy działu spadku.

DLA FIRM

W zakresie obsługi przedsiębiorców oferta obejmuje wsparcie prawne w różnych aspektach i na różnych etapach prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to doboru formy prawnej prowadzenia działalności, najbardziej optymalnej przy uwzględnieniu jej profilu, rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź innej ewidencji, przygotowanie i analizę umów z kontrahentami, opracowanie wzorców umownych i regulaminów, dochodzenie należności w tym także w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym i wreszcie likwidację działalności gospodarczej.